It-Trumbetta - Emmanuel Francalanza

1) Kif gietek l-idea tal-film?

Kont hdimt short film mal-attur Lino Grech fejn kienet kitba u direzzjoni tieghu u xtaqt li nikteb storja apposta ghalih. Kelli wkoll lit-tifel f'mohhi, li huwa mir-rahal tieghi, u ktibt storja apposta ghalihom. L-istorja ma tistax tghid kif tigi f'mohhok, xi kultant qisa tigi wehida.

 

2) X’messagg trid twassal b’dan il-film qasir?

Il-messagg huwa semplici, il-generation gap, u l-muzika. Il-mod kif kienet tigi pproducuta dahri u illum. U l-avvanz fit-teknologija. U il-kutrast bejn in-Nannu u in-Neputi. U wara kollox it-teknologija m’ghandiex età.

 

3) Sibt xi diffikultajiet waqt il-produzzjoni?

Mhux wisq, tkellimt mal-atturi u tajthom l-iskript halli jistudjawha, mort nara il-lokazzjoni fejn ha niffilmja u ppreparajt l-akwipment.

 

4) Kemm domt biex ipproducejt dan ix-xoghol?

Hin qisu 4 sighat...filming u xi 10 sighat editing.

 

5) Ghandek pjanijiet ghal futur?

Ghandi xi stejjer ohra miktuba u forsi ghas-sajf niffilmja xi wahda minnhom. Bhal dan iz-zmien inkun ghaddej bil-prodduzjoni fuq il-palk fil-lokal tieghi Birzebbuga.